Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Publicatie financiële verantwoording 2015 voor 1 juli 2016

8 juni 2016

 

Zoals u weet dient een ANBI jaarlijks een financiële verantwoording te publiceren om te (blijven) voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. De financiële verantwoording dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te zijn gepubliceerd. Dit betekent dat indien het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar de financiële verantwoording 2015 vóór 1 juli 2016 moet zijn gepubliceerd op de door de ANBI gebruikte website.

 

De belastingdienst heeft de afgelopen perioden de controles op ANBI’s geïntensiveerd. Hierbij wordt o.a. gecontroleerd of een ANBI voldoet aan de publicatieverplichting. Bij geconstateerde afwijkingen is de ANBI in gelegenheid gesteld om de afwijkingen te corrigeren zodat er nog geen consequenties aan verbonden hoefde te worden. Een te late publicatie van de financiële verantwoording van de ANBI kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status (eventueel met terugwerkende kracht) intrekt. In dat geval is de ANBI schenk- of erfbelasting verschuldigd over de ontvangen giften of legaten vanaf het moment dat de ANBI-status is ingetrokken.

 

Naast de eventuele heffing van schenk- en erfbelasting heeft het verliezen van de ANBI-status tevens de consequentie dat de instelling wordt geconfronteerd met de informatieplicht aan de Belastingdienst. De inhoud van deze informatieplicht hebben wij beschreven in het nieuwsbericht van 5 januari 2015.

 

Wij adviseren om de financiële verantwoording zo spoedig mogelijk te publiceren op ANBIplein.nl. Volledigheidshalve treft u onderstaand de vereisten aan van de financiële verantwoording voor de publicatieplicht voor ANBI’s.

 

Vereisten financiële verantwoording

In de ANBI-wetgeving is vermeld dat een ANBI slechts een balans per einde van het boekjaar en een staat van baten en lasten over het boekjaar met toelichting moet publiceren. Het publiceren van een uitgebreide jaarrekening van de instelling is derhalve niet nodig.

 

Uit de balans en staat van baten en lasten dient in ieder geval het volgende te blijken:

 - De kosten van beheer van de instelling;

 - De opbrengsten van de fondswerving;

 - Een opgave van de totaal ontvangen donaties;

 - De opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen;

 - Personeelsbeloningen.

 

Voor zuivere vermogensfondsen of kerkgenootschappen geldt een beperktere publicatieplicht. Deze ANBI’s hoeven geen balans te publiceren, maar slechts een verkorte staat van baten en lasten die in ieder geval inzicht geeft in de gedane en voorgenomen bestedingen.

 

© 2017 alle rechten voorbehouden anbiplein | Development by HvN webdesign

Top Desktop versie