Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Aanvullende regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2014

Juni 2013

Algemeen
Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën de aanvullende regelgeving met betrekking tot ANBI’s bekend gemaakt. Het betreft het verplicht via internet openbaar maken van specifieke informatie en aanvullende integriteitsvereisten. Daarnaast komt er een aanpassing in de voorwaarden voor periodieke schenkingen aan een ANBI.

Openbaar maken gegevens via internet
De huidige voorwaarden om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden, zijn opgenomen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd de huidige voorwaarden uit te breiden. ANBI’s dienen per 1 januari 2014 verschillende gegevens via het internet openbaar te maken.De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruik maken van de website van een brancheorganisatie waarbij de ANBI mogelijkerwijs is aangesloten. Het te hanteren webadres moet gemeld worden aan de Belastingdienst. De ANBI-lijst op de website van de Belastingdienst zal daarop worden aangevuld met het internetadres waarop de informatie over de ANBI kan worden gevonden.

Indien een instelling in gebreke blijft om de vereiste informatie op het internet te plaatsen, wordt de ANBI-status geweigerd of ingetrokken.Afhankelijk van de informatie welke op dit moment op het internet is vermeld, kan de publicatieplicht mogelijk tot extra administratieve lasten leiden.

De volgende gegevens van de ANBI moeten via het internet bekend worden gemaakt:

  • De naam van de instelling;
  • Het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer (RSIN);
  • Contactgegevens van de instelling;
  • De doelstelling van de instelling;
  • Een (beknopt) beleidsplan waarin is weergegeven op welke wijze de ANBI van plan is om in de komende jaren haar doelstelling te verwezenlijken;
  • De bestuurssamenstelling (functies en daarbij toegekende bevoegdheden);
  • het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel, waarbij in de regel volstaan kan worden met een verwijzing naar de van toepassing zijnde CAO of salarisregeling;
  • Een (beknopt) jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten; en
  • Een financiële verantwoording door jaarlijkse publicatie van ten minste de (verkorte) balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting.

De staatssecretaris is van plan om de elektronische publicatieplicht vóór 1 juli 2013 in de Staatscourant te publiceren zodat ANBI’s tot 1 januari 2014 tijd hebben om de vereiste informatie op internet te plaatsen. Volgens de staatssecretaris is slechts in beperkte mate sprake van een extra administratieve last. Wanneer de instelling echter niet het integrale beleidsplan, noch de volledige jaarrekening publiek wenst te maken, vergt dit toch een extra inspanning.

Aanvullende integriteitseisen ANBI’s
De Belastingdienst heeft momenteel een aantal mogelijkheden om de ANBI-status te ontnemen of te weigeren. Zo wordt de ANBI status geweigerd of ingetrokken ingeval van een onherroepelijke veroordeling voor het aanzetten tot haat of tot geweld, dan wel tot gebruik van geweld. Deze uitsluitingsgrond wordt uitgebreid tot situaties waarbij de ANBI zelf, haar bestuurder(s), feitelijk leidinggevenden of gezichtsbepalende personen onherroepelijke veroordeeld zijn voor een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht.

Als aanvullende maatregel zal er een meldpunt ‘Misbruik ANBI’ worden ingesteld waar burgers en organisaties anoniem een “klacht” kunnen indienen als zij twijfels hebben over de ANBI, haar doelstelling etc.

Periodieke schenkingen aan ANBI’s
Op dit moment zijn giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden fiscaal aftrekbaar bij de gevers. De feitelijke aftrek wordt echter beperkt doordat er zowel een minimum- als maximumdrempel geldt.

Voor natuurlijke personen die hun gift in aftrek willen brengen op de verschuldigde inkomstenbe­lasting gelden deze drempels niet ingeval zij zich verplichten om gedurende ten minste vijf jaar een schenking te doen. Daarbij geldt dat dergelijke periodieke giften in een notariële akte moeten zijn vastgelegd. Dat is een drempel op zich.

Per 1 januari 2014 zal het mogelijk zijn om de periodieke gift vast te leggen in een schenkingsover­een­komst tussen de instelling en de gever. Via de website van de Belastingdienst zal een model schenkingsovereenkomst te downloaden zijn.

Naar verwachting heeft bovenstaande aanpassing tot gevolg dat instellingen beter invulling kunnen geven aan de eventueel gewenste actieve fondsenwerving.

Belastingdienst informeert ANBI’s
Het is de bedoeling van de Staatssecretaris van Financiën om de voorgenoemde aanvullende regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2014 in werking te laten treden. De Belastingdienst zal kort na publicatie van de wijzigingsregeling in de Staatscourant alle ANBI’s een brief toesturen om hen te informeren over de nieuwe aanvullende verplichtingen.

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie