Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Standaardformulier publicatieplicht

Juni 2021

Standaardformulier publicatieplicht grote ANBI’s
Een algemeen nut beogende instelling moet voldoen aan de zogeheten publicatieplicht. Op een vooraf bij de Belastingdienst opgegeven website moeten onder andere de naam, het RSIN nummer en de contactgegevens van de instelling vermeld worden. Daarnaast moeten de doelstelling, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording gepubliceerd worden.

U bent geïnformeerd door de Belastingdienst dat met ingang van 2021 fondswervers en grote ANBI’s verplicht zijn om bij de publicatie gebruik te maken van door de Belastingdienst ontwikkelde en via hun website te downloaden standaardformulieren. Een fondswerver is de ANBI die actief geld of goederen werft onder derden en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. Een grote ANBI is een niet-fondsenwervende ANBI (zoals een zorginstelling) waarvan de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000. Is de instelling geen grote ANBI? Dan is het gebruik van de bovengenoemde standaardformulieren niet verplicht, maar indien gewenst wel mogelijk.

De standaardformulieren van de Belastingdienst zijn te vinden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite
Naast een standaardformulier voor algemene ANBI’s zijn er ook formulieren voor specifieke doelgroepen, zoals fondsenwervende instellingen, maar bijvoorbeeld ook voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kerkgenootschappen. Volledigheidshalve merken wij op dat de verschillen in deze formulieren betrekking hebben op de gehanteerde begrippen in voornamelijk de financiële verantwoording.

De financiële verantwoording over 2020 moet in beginsel vóór 1 juli 2021 gepubliceerd worden. Vanaf dat moment dienen de grote ANBI’s gebruik te maken van de standaardformulieren door deze in te vullen en te plaatsen op de website.

Laatst bijgewerkt op maandag 07 juni 2021 06:56

Hits: 1350

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

Juni 2019

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

 

Zoals u weet dient een ANBI jaarlijks een financiële verantwoording te publiceren om te (blijven) voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. De financiële verantwoording dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te zijn gepubliceerd. Dit betekent dat indien het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar de financiële verantwoording 2018 vóór 1 juli a.s. moet zijn gepubliceerd op de door de ANBI gebruikte website.

 

Een te late publicatie van de financiële verantwoording van de ANBI kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status intrekt. In dat geval is dat de ANBI vanaf dat moment schenk- of erfbelasting verschuldigd over de ontvangen giften of legaten. Naast de eventuele heffing van schenk- en erfbelasting heeft het verliezen van de ANBI-status tevens de consequentie dat de instelling wordt geconfronteerd met de aanvullende informatieplicht aan de Belastingdienst. De inhoud van deze informatieplicht hebben wij beschreven in het nieuwsbericht van 5 januari 2015.

 

Volledigheidshalve treft u onderstaand de vereisten aan van de financiële verantwoording voor de publicatieplicht voor ANBI’s.

 

Vereisten financiële verantwoording

In de ANBI-wetgeving is vermeld dat een ANBI slechts een balans per einde van het boekjaar en een staat van baten en lasten over het boekjaar met toelichting moet publiceren. Het publiceren van een uitgebreide jaarrekening van de instelling is derhalve niet nodig.

Uit de balans en staat van baten en lasten dient in ieder geval het volgende te blijken:

·         De kosten van beheer van de instelling;

·         De opbrengsten van de fondswerving;

·         Een opgave van de totaal ontvangen donaties;

·         De opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen;

·         Personeelsbeloningen.

 

Voor zuivere vermogensfondsen of kerkgenootschappen geldt een beperktere publicatieplicht. Deze ANBI’s hoeven geen balans te publiceren, maar slechts een verkorte staat van baten en lasten die in ieder geval inzicht geeft in de gedane bestedingen.

***

 

Laatst bijgewerkt op woensdag 12 juni 2019 13:43

Hits: 3299

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie