Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Informatieverplichting voormalige ANBI's

5 januari 2015

 

In 2013 is bij de bekendmaking van de publicatieplicht voor ANBI’s aangekondigd dat voormalige ANBI’s ook informatie moeten verstrekken aan de Belastingdienst. De inhoud van deze informatieverplichting is eind november jl. bekend gemaakt.

 

Welke instellingen moeten informatie verstrekken?

Instellingen waarvan de ANBI-status na 31 december 2012 is ingetrokken, worden verplicht om jaarlijks informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

 

Welke informatie moet worden verstrekt?

De voormalige ANBI dient jaarlijks de volgende informatie te verstrekken aan de Belastingdienst:

  • het totaalbedrag van de schenkingen gedaan in een kalenderjaar door de instelling aan een ANBI of SBBI;
  • het totaalbedrag van de schenkingen gedaan in een kalenderjaar door de instelling aan een ander dan een ANBI of SBBI waarvan de schenking per verkrijger niet groter is dan hetgeen vrij mag worden geschonken aan een derde (2014: € 2.092). Daarnaast dient het aantal verkrijgers van voornoemde schenkingen te worden vermeld;
  • het geschonken bedrag per verkrijger gedaan in een kalenderjaar door de instelling waarvan de schenking per verkrijger groter is dan hetgeen vrij mag worden geschonken aan een derde (2014: € 2.092). In dat geval dient tevens de volgende informatie over de verkrijger te worden verstrekt:
    • Ingeval de verkrijger een natuurlijk persoon is: de naam, geboortedatum, woonadres, Burgerservicenummer (of indien van toepassing buitenlands fiscaal identificatienummer).
    • Ingeval de verkrijger een rechtspersoon is: de naam, adres, vestigingsadres en het fiscaal nummer (RSIN).
  • Een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen. In dit overzicht dient de ontwikkeling van het ANBI-vermogen per kalenderjaar te worden vastgesteld vanaf het moment dat de instelling niet meer als ANBI is aangemerkt.

Onder het begrip ANBI-vermogen wordt verstaan: het eigen vermogen van de instelling op het tijdstip waarop de instelling niet meer wordt aangemerkt als ANBI verminderd met de bedragen die vanaf dat tijdstip zijn besteed ter verwezenlijking van de doelstelling en de daarmee verband houdende beheerkosten. Het ANBI-vermogen en eigen vermogen zijn derhalve niet per definitie aan elkaar gelijk.

 

Op het moment dat de instelling halverwege het kalenderjaar niet meer als ANBI wordt aangemerkt, dient de instelling tussentijdse cijfers op te stellen zodat het ANBI-vermogen kan worden vastgesteld.

 

De voormalige ANBI heeft geen informatieplicht (meer) als het ANBI-vermogen niet meer bedraagt dan € 25.000 op het moment dat:

-          de ANBI-status wordt ingetrokken; of

-          aan het begin van het kalenderjaar waarop de gegevens en inlichtingen betrekking hebben.


Er is in de regeling geen toelichting gegeven op het begrip ‘eigen vermogen’. Logischerwijs wordt aangesloten bij het begrip eigen vermogen uit de jaarrekening. Dit leidt tot de conclusie dat (ons inziens ten onrechte) bijvoorbeeld ook het collectief gefinancierde gebonden vermogen van een zorginstelling tot het ANBI-vermogen behoort.

 

Wanneer moet de informatie worden verstrekt?

De voormalige ANBI moet de informatie langs de elektronische weg verstrekken binnen acht maanden na afloop van het kalenderjaar.

De gegevens en inlichtingen over het kalenderjaar 2013 dienen in afwijking van het vorenstaande tussen 1 februari 2015 en 1 mei 2015 te worden verstrekt. Deze gegevens kunnen nog niet elektronisch worden ingediend. Er zal een formulier op de website van de Belastingdienst worden geplaatst die door de instelling moet worden ingevuld en geretourneerd aan de Belastingdienst.

Het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van de informatie aan de Belastingdienst wordt aangemerkt als een overtreding. Het gevolg is dat een geldboete van € 20.250 kan worden opgelegd door de inspecteur.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:15

Hits: 4801

Belastingdienst trekt bij 2.200 instellingen de ANBI-status in

3 juli 2014

 

De belastingdienst heeft van 2.200 instellingen de ANBI status met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 ingetrokken. De reden is dat deze instellingen geen internetadres hebben doorgegeven waarop zij de vereiste informatie hebben gepubliceerd.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Taxence.

Laatst bijgewerkt op maandag 05 januari 2015 09:14

Hits: 4243

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie